مشخصات برند آماده مواد غذایی دل چاشت

نام فارسی برند دل چاشت
نام لاتین برند DELCHASHT
قیمت برند تماس بگیرید.
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛
تاریخ ثبت برند ۳ آبان ۱۳۹۷
اجزاء برند نام دل چاشت به فارسی و لاتین
لوگو برند
دل چاشت
Delchasht

کالا و خدمات و طبقه‌بندی بین‌المللی علامت تجاری دل چاشت

؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛