Back to Top

02144389001

Info@shokufeh.com

سوالات متداول درباره شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود1398/03/26

1- در شرکت های با مسئولیت محدود ورود و خروج هیئت مدیره در چند صورتجلسه انجام می گردد؟

در 3 صورتجلسه تنظیم و در یک مرحله پذیرش وآگهی می گردد.

2- افزایش سرمایه برای شرکت سهامی خاص به چند روش صورت می پذیرد؟

در 4 مرحله به صورت ذیل انجام می شود:

 الف- از طریق آورده نقدی : پرداخت %100 مبلغ ما به التفاوت سرمایه اولیه و مبلغ افزایش یافته به حساب بانکی

ب- از طریق مطالبات حاصل شده: پرداخت تعهد حاصل شده صاحبان سهام

ج-از طریق اندوخته احتیاطی یا انتقال سود انباشته شده

د-از طریق تجدید ارزیابی

3- نقل و انتقال برای شرکت سهامی خاص چگونه صورت می پذیرد؟

جهت نقل و انتقال سهام برای شرکت سهامی خاص بعد از امضاء ذیل صورتجلسات به دارایی مراجعه کرده و پس از پرداخت مالیات معدل 4% سهام انتقالی، برگه مفاصا نقل و انتقال اخذ و همراه با صورتجلسات به اداره ثبت شرکت ها ارسال می گردد.

4- اعضا هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص تا چه مدتی می توانند تمدید شوند؟

برای مدت 2 سال تمدید می شوند.

5- آیا انتخاب بازرسین می تواند تمدید شود؟

بله برای یک سال مالی نیاز به تمدید دارند. به طور مثال در صورت انتخاب بازرسین در دی 1392، بازرسین تا مورخ 29/12/1392 اعتبار دارند و برای سال 1393 نیاز به تمدید دارند.

6- در چه شرایطی تصویب سود و زیان سال مالی در شرکت سهامی خاص انجام می گردد؟

در صورتی که در آن سال مالی سود و زیان تصویب، بازرسین انتخاب و آگهی شده باشند.

7- چه نوع تغییراتی در مجمع عمومی فوق العاده و چه نوع تغییراتی در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تنظیم وآگهی می گردد؟

در صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده اصلاح مواد اساسنامه شامل آدرس، موضوع، سرمایه، تعداد اعضای هیئت میره، انحلال و در صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره و بازرسین انجام می گردد.

8- افزایش سرمایه در شرکت بامسئولیت محدود نیاز به پرداخت نقدی به بانک دارد؟

خیر، سرمایه در نظر گرفته شده در جهت افزایش سرمایه با تنظیم صورتجلسه و بدون فیش واریزی انجام می گردد.

9- جهت انجام آگهی برای تمامی صورتجلسات نیاز به آگهی دعوت می باشد؟

خیر، جلسات اگر با حضور صد در صد سهامداران تشکیل گردد نیاز به آگهی دعوت نمی باشد اما با توجه به اساسنامه و نوع شرکت، اگر صاحبان سهام یا شرکا صد در صد حاضر در جلسه نباشند اما به حد نصاب قانونی رسیده باشند می توان با آگهی دعوت، جلسه را تشکیل داد.

10- آیا به حدنصاب رسیدن  قانونی سهامداران یا شرکا در مجامع مختلف یکسان می باشد؟

خیر در مجامع فوق العاده و عادی با توجه به نوع شرکت متفاوت می باشد به طور مثال در شرکت سهامی خاص با حضور 1+50 درصد سهامداران  و حضور اکثریت آرا (تعداد) جلسه تشکیل می گردد.