Back to Top

02144389001

Info@shokufeh.com

مدارک مورد نیاز برای ثبت و تنظیم صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود1398/03/21

لیست مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود:

1. کپی آگهی یا روزنامه رسمی ثبت شرکت

2. کپی آگهی یا روزنامه رسمی تغییرات شرکت

3. کپی شرکتنامه یا تقاضانامه ثبتی شرکت ( پشت و رو)

4. کپی شناسنامه وکارت ملی کلیه شرکاء و هیئت مدیره شرکت ( یا نماینده شخص حقوقی )

5. کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی سهامداران یا هیئت مدیره جدید شرکت

6. تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز شرکت

( در صورتی که شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند، کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت  واحکام نمایندگی اشخاص حقوقی هیئت رییسه و هیات مدیره و سهامدارن)

مدارک جهت ثبت شرکت های با مسئولیت محدود:

1-دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده

2-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده

3-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

4-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی

5-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

6-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظارت(درمواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند)

7- اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل

8-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

9- دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره

10- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

11. داشتن آدرس و کد پستی حقیقی ولو اینکه این آدرس مسکونی باشد.