Back to Top

02144389001

Info@shokufeh.com

شرکت های تضامنی1398/03/04

شركت تضامنی شرکتی است که هر یک از سهامداران آن در مقابل كل بدهی های شركت مسئول هستند. به غیر از مواردی که یک شرکت به دلیل نوع فعالیت خود توسط نهاد ذیربط ملزم به ثبت شركت تضامنی شوند در بقیه موارد معمولا اشخاص به علت مسئولیت بالایی که در شرکت تضامنی موجود است تمایلی برای ثبت شركت از این نوع ندارند. به عنوان مثال شركت صرافی كه برای اخذ مجوز از بانك مركزی ملزم به ثبت شركت تضامنی می باشند.  لازم به ذکر است که  اگر دارایی شرکت برای ادای تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک از افراد شریک مسئول پرداخت تمام قروض شرکت خواهد بود.

هر تصمیمی که بین شرکاء برخلاف این موضوع ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. مدیر عامل شرکت تضامنی از میان شركا یا خارج از شركا انتخاب می شود. ثبت شرکت تضامنی وقتی صورت می پذیرد كه تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم شراکت غیر نقدی نیز با توافق كلیه شركا ارزیابی و تسلیم شده باشد.

 در ثبت شركت تضامنی تقسیم سود به نسبت سهم شركا است همپنین شركا می توانند ترتیب دیگری برای تقسیم سودمیان خود مقرر نمایند. در ثبت شرکت تضامنی در نام شرکت می بایست عبارت «شرکت تضامنی» ‌و حداقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود.