برند فروشی برای خوشبو کننده به غیر از استفاده برای انسان یا حیوان