تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی

به موجب قوانین تجارت، هر شخصیت حقوقی (شرکت) باید پس از تاسیس و ثبت جهت تشکیل پرونده مالیاتی در واحد مالیاتی اقدام نماید. تمام شرکت‌ها ظرف مدت ۲ ماه بعد از تاسیس و ثبت یا افزایش سرمایه می‌بایست به تشکیل پرونده مالیاتی و پرداخت حق‌التمبر مالیات سرمایه و مالیات “دو در هزار” خود را پرداخت نمایند، در غیر اینصورت مشمول جریمه‌ به میزان ۲ برابر مالیات مربوطه خواهند شد.

تمام شرکت‌ها، چه فعال و چه غیرفعال، می‌بایست اظهارنامه‌ی مالیاتی خودر را پس از پایان هر سال مالی، از ابتدای فروردین تا ۳۱ تیر به حوضه‌ی مالیاتی خود تسلیم نمایند همچنین شرکتی که فاقد پروانه مالیاتی باشد در پایان سال مالی نمی‌تواند اظهارنامه مالیاتی فعالیت شرکت را به سازمان مالیات و دارایی تحویل دهد.

مدارک لازم برای تشکیل پرونده دارایی

 • اصل و کپی کلیه مدارک شرکت (اساسنامه، اظهارنامه، شرکتنامه، تقاضانامه، روزنامه رسمی، مهر شرکت).
 • اصل و کپی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی (در صورت وجود تغییرات).
 • اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت.
 • تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت.
 • گواهی امضای صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی در دفترخانه اسناد رسمی.
 • فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت.
 • فیش آب و برق و تلفن و گاز دفتر شرکت.
 • وکالت‌نامه یا معرفی‌نامه کتبی از طرف شرکت (چنانچه مدیر عامل حضور نداشته باشد).
 • اجاره‌نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت.

مدارک لازم برای تشکیل پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی

 • فرم اطلاعات هویتی
 • تصویر شناسنامه
 • (اصل و تصویر) فیش بانکی عوارض
 • ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه محل فعالیت
 • سه قطعه عکس ۲*۳
 • پیش ثبت نام کداقتصادی

مدارک لازم برای تشکیل پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی

 • اصل و کپی مدارک شرکت (اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس، روزنامه رسمی، شرکت نامه، اظهارنامه ثبت شرکتها، آگهی تغییرات).
 • اصل و کپی شناسنامه (صفحه اول) اعضای هیات مدیره، اصل و کپی کارت ملی کلیه اعضای هیات مدیره.
 • کپی فیش تلفن محل شرکت.
 • اصل گواهی امضای صاحبان امضای مجاز تائید شده در دفترخانه اسناد رسمی.
 • تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت (دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی).
 • اصل فیش واریز دو در هزار مبلغ سرمایه اولیه شرکت در بانک ملی.